Συγκέντρωση στοιχείων για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Συλλόγους Μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Συγκέντρωση στοιχείων για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Συλλόγους Μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέµατα µετανάστευσης»

  • Επιχειρείται η συστηματική και πλήρης καταγραφή των Μ.Κ.Ο. και των Συλλόγων Μεταναστών που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Το υλικό που θα προκύψει από αυτή την καταγραφή θα πάρει τη μορφή ενός εύχρηστου και αξιόπιστου Οδηγού.

Η ιστοσελίδα αποτελεί βασικό εργαλείο δημοσιοποίησης των διαθέσιμων στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και στα μέλη των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προργάμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Προτεραιότητα 3: «Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών προώθησης της διαπολιτισµικότητας στα κράτη µέλη, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης», Δράση 3.3: «Καταγραφή ΜΚΟ και Συλλόγων Μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια». Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ